" Skúsenosti, profesionalita, diskrétnosť "

Od 1. januára 2014 nadobudla účinnosť novela Zákona o obchodnom registri. Predmetnou novelou došlo k skráteniu lehoty registrového súdu na vykonanie zápisu do obchodného registra. Lehota bola skrátená z piatich (5) pracovných dní na dva (2) pracovné dni. Registrový súd je teda v súlade so súčasným znením Zákona o obchodnom registri povinný, za predpokladu splnenia podmienok stanovených v ustanovení § 6 a § 7 predmetného zákona, vykonať zápis do obchodného […]

Categories: Novinky

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 18. októbra 2013 novelu Obchodného zákonníka, v zmysle ktorej už nebude možné splácanie peňažných vkladov spoločníkov obchodných spoločností v hotovosti do pokladne spoločnosti. Počnúc dňom 01. decembra 2013 sa budú všetky peňažné vklady, ktoré sa zakladateľ zaviazal vložiť do spoločnosti, musieť splácať na osobitný samostatný účet v banke. Pred samotným podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra bude správca vkladov povinný zriadiť účet […]

Categories: Novinky

V súčasnosti je pripravovaná novela Obchodného zákonníka, ktorou sa navrhujú sprísniť podmienky zakladania obchodných spoločností. Podľa súčasnej právnej úpravy obsiahnutej v Obchodnom zákonníku je postačujúce splácanie peňažných vkladov spoločníkov alebo ich častí v hotovosti do pokladne založenej spoločnosti. V prípade schválenia navrhovanej novely Obchodného zákonníka tento spôsob splácania peňažných vkladov už nebude možný. Navrhovanou novelou sa všetky peňažné vklady, ktoré sa zakladateľ zaviazal vložiť do spoločnosti, budú musieť splácať na […]

Categories: Novinky

Novela Obchodného zákonníka, ktorá nadobudla účinnosť od 1. októbra 2012, zaviedla povinnosť doložiť návrh na zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra súhlasom príslušného správcu dane. Súhlas správcu dane je potrebné doložiť k návrhu na zápis zmeny v osobe spoločníka v prípade, ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu, pričom súhlas sa dokladá tak za osobu prevodcu ako aj za osobu nadobúdateľa obchodného podielu. V prípade prevodu väčšinového obchodného podielu nastávajú účinky takéhoto prevodu […]

Categories: Novinky

Novela obchodného zákonníka účinná od 1. októbra 2012 zaviedla povinnosť doložiť súhlas príslušného správcu dane tiež pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným. Uvedený súhlas bude teda potrebný vždy pri prvozápise spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Príslušný správca dane vydá súhlas na žiadosť daňového subjektu v lehote troch pracovných dní od podania žiadosti za predpokladu, že daňový subjekt nemá nedoplatok vo výške presahujúcej EUR 170,-

Categories: Novinky
© 2013 ADELIER adverteasing