" Skúsenosti, profesionalita, diskrétnosť "

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 18. októbra 2013 novelu Obchodného zákonníka, v zmysle ktorej už nebude možné splácanie peňažných vkladov spoločníkov obchodných spoločností v hotovosti do pokladne spoločnosti. Počnúc dňom 01. decembra 2013 sa budú všetky peňažné vklady, ktoré sa zakladateľ zaviazal vložiť do spoločnosti, musieť splácať na osobitný samostatný účet v banke. Pred samotným podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra bude správca vkladov povinný zriadiť účet v banke, na ktorý budú následne splatené vklady spoločníkov alebo ich častí v zákonom požadovanej minimálnej výške. S takto vloženými peňažnými prostriedkami nebude možné nakladať pred vznikom spoločnosti, t.j. pred zápisom spoločnosti do obchodného registra. Pred zápisom spoločnosti do obchodného registra sa budú môcť peňažné prostriedky použiť len na vyhradené účely ako napríklad platenie nákladov súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti. K návrhu na zápis do obchodného registra sa ako povinná príloha bude prikladať výpis z účtu v banke, preukazujúci splatenie peňažných vkladov spoločníkov.

Categories: Novinky
© 2013 ADELIER adverteasing