" Skúsenosti, profesionalita, diskrétnosť "

Novela Obchodného zákonníka, ktorá nadobudla účinnosť od 1. októbra 2012, zaviedla povinnosť doložiť návrh na zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra súhlasom príslušného správcu dane. Súhlas správcu dane je potrebné doložiť k návrhu na zápis zmeny v osobe spoločníka v prípade, ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu, pričom súhlas sa dokladá tak za osobu prevodcu ako aj za osobu nadobúdateľa obchodného podielu. V prípade prevodu väčšinového obchodného podielu nastávajú účinky takéhoto prevodu až zápisom do obchodného registra. Správca dane vydá súhlas na žiadosť daňového subjektu v lehote troch pracovných dní od podania žiadosti za predpokladu, že daňový subjekt nemá nedoplatok vo výške presahujúcej EUR 170,-.

Súhlas správcu dane nie je potrebné doložiť v prípade (i) ak ide o prevod menšinového obchodného podielu, (ii) ak je prevodcom a nadobúdateľom zahraničná osoba, (iii) ak ide o prevod obchodného podielu v rámci zrušenia spoločnosti bez likvidácie v dôsledku zániku účasti spoločníka v spoločnosti a tiež v prípade, (iv) ak spoločnosť nadobudne vlastný väčšinový obchodný podiel alebo ak spoločnosť prevádza vlastný väčšinový podiel. V prípade, ak spoločnosť nemá povinnosť doložiť k návrhu na zápis zmeny v osobe spoločníka súhlas správcu dane, doloží návrh písomným vyhlásením prevodcu a nadobúdateľa obchodného podielu, že takúto povinnosť v zmysle zákona nemá.

Categories: Novinky
© 2013 ADELIER adverteasing